Champagne, Kiska, Stoli

Samoyeds. Stoli is the son of Kiska

Next